Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu DP nr 2083 R

Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podkarpackie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj''- Obiekt mostowy 88_2- Kładka na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R

Okres: 04.11.2014 do 09.06.2015

Zakres prac: Wielobranżowa dokumentacja projektowa w zakresie branży inżynieryjnej, drogowej , teletechnicznej i elektroenergetycznej -Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz projekt wykonawczy

Typ konstrukcji: Most łukowy stalowo-betonowy

Klasa drogi: L

Podstawowe dane geometryczne: - rozpiętości przęseł: 15.95 [m] +87.50 [m] +15.95 [m] - długość ustroju nośnego: 120 [m] -klasa obciążeń B 40T wg PN -85/S-10030 -szerokość pasa ruchu :2.50 [m] -szerokość ciągu pieszo-rowerowego:3,00 [m]

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Karta Informacyjna Referencje